Hva er sosialt entreprenørskap?

Nok et «buzz-ord» har innatt Norge, og ser ut til å komme for å bli.. så kanskje greit å lære seg litt mer om hva det egentlig dreier seg om? Sosialt entreprenørskap, sosial innovasjon og sosial entreprenør. Men hva er det egentlig? og hvorfor er det viktig? La meg prøve å forfatte meg i korthet og sette ord på noen begrep for deg.

Sosial entreprenør – personen

Vi lever i et land og et samfunn som til tross for et godt velferdssystem opplever utfordringer som det offentlige alene ikke klarer å løse. Eksempler på dette er arbeidsledighet, ensomhet, mobbing, inkluderingsarbeid, fattigdom og kriminalitet. Dette er utfordringer som krever nye løsninger, som innebærer bedre utnyttelse av samfunnets ressurser, i tillegg til samarbeid på tvers av tradisjonelle skillelinjer.

Individer som finner på nye løsninger på samfunnsutfordringer, skaper nye forbindelser og samarbeider på tvers av offentlig, privat og frivillig sektor kalles sosiale entreprenører. De finner også ofte former for inntjening som gjør at bruker av tilbudet ikke alltid er den som betaler for tjenesten eller produktet. Gjennom sosiale entreprenører kommer det altså fram nye måter å skape økonomisk bærekraftige bedrifter.

I Nordisk Ministerråds rapport om «Sosialt entreprenørskap og sosial innovasjon» fra 2015 (se side 29) trekkes det fram fem kjennetegn ved sosiale entreprenører:

En sosial entreprenør …

  • er rettet mot et sosialt formål der det er et udekket behov
  • bidrar med nye ideer og løsninger på utfordringene
  • involverer brukerne for arbeidet, medarbeiderne og andre sentrale interessenter
  • drives av de sosiale resultatene, men også av en forretningmodell som kan gjøre virksomheten levedyktig og bærekraftig
  • samarbeider på tvers av fagfelt og virksomhetsmodeller.

Sosiale entreprenører utvikler ofte tjenestene i tett kontakt med brukerne. Brukernes erfaringer er et viktig utgangspunkt. Samtidig samarbeider de ofte med de ansatte i det offentlige. Dette samarbeidet er viktig for å finne fram til de gode løsningene. Drivkraften er gjerne ikke penger og overskudd, dette omtales mer som et virkemiddel for å kunne drive virksomheten og videreutvikle tjenesten. Det er den sosiale effekten, den sosiale verdien eller den sosiale innovasjonen som oppmerksomheten er rettet mot.

Sosialt entreprenørskap – bedriften

Det gjør det heller ikke enklere å forklare sosialt entreprenørskap når det ikke finnes en omforent definisjon av hva sosialt entreprenørskap er, men et kjennetegn er at den sosiale verdien står i sentrum for aktiviteten i bedriften. En tverrdepartemental arbeidsgruppe etablert av Arbeids- og sosialdepartementet skrev rapporten «Samarbeid om sosialt entreprenørskap» (2018). De oppsummerte sin forståelse av sosialt entreprenørskap slik:

«Sosialt entreprenørskap handler således kort oppsummert om å utvikle og ta i bruk nyskapende og bærekraftige løsninger på sosiale og samfunnsmessige problemer. Sosialt entreprenørskap oppstår og utvikles på ulike måter. Sosialt formål, nyskapende løsninge, forretningsmessige metoder, levedyktige/bærekraftig forretningsmodell er etter arbeidsgruppens vurdering kjennetegn som gjør samarbeid med sosiale entreprenører relevant og interessant for både stat og kommune.»

 I Norge har vi foreløpig ingen egen selskapsform for sosiale virksomheter. Ofte brukte selskapsformer er forening, samvirke, stiftelse eller AS (med vedtekter som sørger for en profittlås – ideel AS).

Å etablere en sosial virksomhet handler om å kombinere kommersiell forretningsutvikling med sosial endring og samfunnsarbeid. Altså bedrifter som etableres med hensikt om å løse en utfordring i samfunnet og samtidig sørger for å ha inntekt nok til at bedriften er økonomisk bærekraftig

Eksempler på sosiale entreprenører, nettverk og sosiale selskap i Norge

Det har de senere år vokst fram mange sosiale selskaper, inkubatorer for sosiale entreprenører, kontorfellesskap og nettverk for å fremme sosialt entreprenørskap.

Nedenfor finner du linker til de mest kjente og etablerte miljøene hvor du også finner gode eksempler på sosiale selskaper og sosiale entreprenører:

Sosialt entreprenørskap i Oslo:

Ferd – sosiale entreprenører

SoCentral

Tøyen Unlimited

Sosialt entreprenørskap i Rogaland:

Samfunnsentralen

Storhaug Unlimited

 

Innovasjon Norge har laget en god guide for deg som er nysgjerrig på sosialt entreprenørskap. Den finner du HER